آموزش رایگان – آشنایی با متدولوژی توسعه مشتری

cd_FarsiLean

آموزش رایگان – غیر حضوری
آشنایی با متدولوژی توسعه مشتری

چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۹۴

برای شرکت در این دوره بر روی لینک ذیل کلیک کنید.
https://telegram.me/farsilean